Theses 

Stres u příslušníků bojových jednotek AČR – Mgr. Radovan HONZEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Radovan HONZEK

Bakalářská práce

Stres u příslušníků bojových jednotek AČR

The stress in members of the Czech Army combat units

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problém pracovního stresu u příslušníků útvarů Armády České republiky. Pro účely práce jsme porovnávali dva soubory. První soubor tvoří příslušníci bojových jednotek a druhý příslušníci jednotek bojového zabezpečení. Tyto dva výzkumné soubory jsme porovnávali vůči sobě i oproti běžné populaci. Našim cílem bylo zjistit, které faktory stresu u vojáků dominují. Dále jsme zjišťovali profil dimenzí psychického stavu a profil strategií zvládání stresu. Poté jsme prováděli komparaci souborů v jednotlivých dimenzích a dominujících faktorech stresu. Dále jsme soubory srovnávali s normou. Dalším cílem bylo prozkoumat souvislosti mezi celkovým vnímáním pracovního stresu, psychickým stavem, volbou konkrétních strategií ke zvládání stresu, věkem a senioritou. V teoretické části jsme nastínili základní teorie týkající se stresu a také strategií zvládání (angl. Coping) Rovněž jsme si popsali nároky a požadavky kladené na příslušníka bojové jednotky. Ve výzkumné části jsme pracovali s dotazníkovou metodou. Dotazníky jsme vyhodnotili a srovnali naměřené hodnoty s normami pro běžnou populaci. Rovněž byly provedeny komparace u obou souborů a také korelace v rámci jednotlivých dimenzí. V rámci výzkumu jsme použili dotazníky IPSS, SUPOS 7 a SVF 78.

Abstract: The Bachelor thesis discusses the issue of work-related stress in servicemen and women of combat troops of the Czech Armed Forces. For the purposes of this work, two samples are compared. The first sample is made up of combat troops members and the other one of combat support troops. These two survey samples are compared one with another and, with that of the population mean. The work aims to ascertain which stress factors are dominant among servicemen and women. Further, the work looks into the profile of dimensions of mental state and the profile of strategies of coping with stress. This is followed by comparing the samples in the specific dimensions and dominant stress factors. The samples are also compared with the norm. Another aim is to explore the connections between the over-all perception of work-related stress, mental state, choice of specific coping strategies, age and seniority. The theoretical part puts forward fundamental theories concerning stress and coping strategies. In addition, demands and requirements imposed upon combat troops members are specified. In the survey part, the questionnaire method is applied. The questionnaires are evaluated and the data is compared with the population mean. Comparisons of the two samples are made and, within particular dimensions, correlation are carried out. The questionnaires used for the survey are IPSS, SUPOS 7 and SVF 78.

Klíčová slova: Stres, psychická zátěž, stresor, strategie zvládání stresu, bojové jednotky, jednotky bojového zabezpečení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HONZEK, Radovan. Stres u příslušníků bojových jednotek AČR. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:58, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz