Kateřina Honešová

Bachelor's thesis

Evropská investiční banka a její přínos pro nové členské státy EU

European Investment Bank and Its Contribution to New EU Member States
Abstract:
Evropská investiční banka a její přínos pro nové členské státy EU, KateřinaHonešová Bakalářská práce je zaměřena na činnost Evropské investiční banky (dále jen EIB), na její strukturu, nástroje a formy poskytování pomoci. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit přínos poskytnutých finančních prostředků ze strany EIB pro nové členské státy EU. První kapitola je věnována obecné charakteristice banky, jejímu …more
Abstract:
European Investment Bank and its contribution to new EU Member States, Kateřina Honešová The bachelor thesis is focused on activities of the European Investment Bank (EIB) - on its structure, instruments and forms of assistance. The aim of bachelor thesis is to evaluate the contribution of funding from the EIB for new European Union (EU) Member States. The first chapter is devoted to the general characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Michaela Staníčková
  • Reader: Leona Škrachová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava