Bc. Ludmila Hénková

Bakalářská práce

Edukace žáků s poruchou chování; nové přístupy asistenta pedagoga ve třídě

Education of students with behaviour disorder, new approaches of teaching assistant in the classroom
Anotace:
Humanizace výchovy a vzdělávání dětí, potřeby dětí s poruchou chování, empatie a sounáležitost v prostředí školy a třídy, postavení dítěte s poruchou chování v rodině, třídě a společnosti. Role asistenta pedagoga a jeho začlenění ve škole, nové přístupy v edukaci a výchově dětí s poruchou chování, znovunalezení empatie, sounáležitosti a důvěry; konkrétně na biblioterapii. Biblioterapie jako podaná …více
Abstract:
Humanizing education of children, needs of children with the conduct disorder, empathy and belonging to school and class, status of children with conduct disorder in the family, class and society. The role of teacher assistant and his inclusion in school, new approaches in education and upbringing of children with conduct disorder, the rediscover empathy, solidarity and confidence. Bibliotherapy as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta