Mgr. Matúš Naništa

Master's thesis

Právo na súdny prieskum rozhodnutí spolkov

Judicial Review of Associations' Decisions
Abstract:
Presented thesis deals with the analysis of the rules of judicial review of the decisions of associations and their interpretation in the decisions of courts. Paper opens by defining basic domestic and international sources for right to a fair trial and freedom of association. The following chapter deals with interactions of these essential rights in the context of legal protection of association members …more
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá analýzou právnej úpravy súdneho prieskumu rozhodnutí spolkov a jej interpretáciou v rozhodovaní súdov. Práca na úvod vymedzuje základné vnútroštátne a medzinárodné pramene práva na spravodlivý proces a práva na združovanie. V nasledujúcej kapitole práca pojednáva o strete týchto základných práv v kontexte súdnej ochrany členov spolkov. Autor v práci vymedzuje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta