Theses 

Corporate Identity konkrétní společnosti – Bc. Soňa Smejkalová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace

Bc. Soňa Smejkalová, DiS.

Diplomová práce

Corporate Identity konkrétní společnosti

Corporate Identity of a specific company

Anotace: SMEJKALOVÁ, Soňa. Corporate Identity konkrétní společnosti. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. 101 stran. Diplomová práce s názvem Corporate Identity konkrétní společnosti se zabývá vytvořením jednotného vizuálního stylu určité společnosti, která na trhu působí již řadu let, ale tuto svoji stránku dosud opomíjela. Práce řeší i další prvky, které s vizuálním stylem souvisí. Diplomová práce si klade za cíl vytvoření Corporate Identity této společnosti tak, aby se zvýšily její šance na trhu. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá komunikací obecně a komunikací společnosti uvnitř sebe i vůči okolí. K dalším tématům, která jsou zde řešena patří reklama, Public Relations, Image, Corporate Identity a všechny její pilíře, počínaje filozofií organizace, přes Corporate Product, Corporate Culture, Corporate Design, Corporate Communications až k výslednému Corporate Image. Jde především o hlubší pohled do odborné oblasti typografie, která prostupuje celou prací a v podstatě je na ní práce postavena. Analytická část je věnována již konkrétnímu cíli práce. Cílem je vytvoření Corporate Identity pro konkrétní společnost. Tato část obsahuje již vlastní nápady, názory a myšlenky, které prakticky řeší daný úkol. Je zde představena společnost, její vývoj, vybavení a produkty. Zadáním klienta začíná analýza daného problému. Myšlenková mapa, analogram, skicování, řešení barev, písma a symbolu vydává postupné odpovědi, vedoucí k výslednému řešení. Co bylo v rámci teoretické části zkoumáno ohledně oblasti typografie, je zde již prakticky využito. V návrhové části je nejprve odprezentován výsledný koncept jednotného vizuálního stylu v rámci typografického manuálu. Typografický manuál je výtvarně zpracován a obsahuje v ucelené formě veškeré prvky související s vytvořeným logotypem. Následuje návrh razítka, webových stránek, polep firemního automobilu, reklamní kampaně až po doporučení nové oblasti k působení společnosti na trhu.

Abstract: The thesis entitled Corporate Identity particular company is engaged in the creation of a uniform visual style of a company that has been in business for many years, but this hitherto neglected its website. Work also covers other elements that relate to the visual style. This thesis aims to create a corporate identity of the company in order to increase its chances on the market. The dissertation is divided into three parts. The theoretical part deals with communication in general and communication within the company itself and to the environment. Other topics that are addressed include Advertising, Public Relations, Image, Corporate Identity and all of its pillars, from the philosophy of the organization, through the Corporate Product, Corporate Culture, Corporate Design, Corporate Communications up to the final Corporate Image. This is mainly a deeper insight into the professional typography, which permeates the entire work and basically it is a work built. The analytical part is paid to the specific objective work. The aim is to create a corporate identity for a particular company. This section contains already own ideas, opinions, and ideas that virtually solves the task. There is introduced the company, its development, equipment and products. Entering a client begins with an analysis of the problem. Mind Map analogram, sketching, solving the color, font and symbol gives gradual response, leading to the resulting solution. What was in the theoretical part examined regarding typography, there has been practically used. The design of the first quality of presentation of the final draft of a uniform visual style within typographic manual. Typographic manual is artistically prepared and contains a concise form, all the elements associated with the logotype created. Followed by a proposal stamps, websites, company car stickers, advertising campaigns to recommendations for new areas of activity in the market.

Klíčová slova: Corporate Identity, design, komunikace, logotyp, samolepky, typografie, typografický manuál. communication, stickers, typography, typographic manual.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Holoubek
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:21, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz