Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Doctoral thesis

Romové a příroda: Obraz a realita

Roma and Nature: Image and Reality
Abstract:
Společenskovědní výzkum Romů/Cikánů se zabývá řadou oblastí, environmentální otázky však mezi ně dosud nepatřily. Téma vazeb mezi Romy a přírodou tak zůstává náchylné ke krátkým myšlenkovým spojením a stereotypům, považujícími Romy jednou za „lhostejné“, jindy naopak za „děti přírody“. Tato disertační práce, jež navazuje na autorovu práci diplomovou, si klade za cíl mezeru v environmentálním studiu …more
Abstract:
While social science research on the Roma/Gypsies published to date has dealt with a variety of topic areas, environmental issues have not yet been examined. The topic of the relations between the Roma and nature thus remains vulnerable to intellectual shortcuts and social stereotypes that sometimes consider the Roma as “indifferent” and other times as “children of nature”. This doctoral thesis builds …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 12. 2017
  • Supervisor: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., Mgr. Arne Mann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií