Daniel FRANC

Diplomová práce

Otroctví a jeho ospravedlnění v antice a moderní době

Slavery and its justification in Ancient and Modern Times
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá ospravedlněním otroctví v dílech významných evropských filosofů. První část práce se zaměřuje na antické Řecko a Aristotelovu teorii přirozeného otroctví. Druhá část se věnuje novověkým myslitelům. Zvláštní pozornost je věnována nejednoznačnému postoji k otroctví v dílech Johna Locka. Z kontinentální filosofie vybíráme Montesquieua a Jean Jacquese Rousseaua. Zatímco …více
Abstract:
Presented diploma thesis deals with the justification of slavery in the works of important European philosophers. The first part focuses on ancient Greece and Aristotle's theory of natural slavery. The second part deals with modern thinkers. Special attention is paid to the ambiguous attitude towards slavery in the works of John Locke. From continental philosophy we pick up Montesquieu and Jean Jacques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANC, Daniel. Otroctví a jeho ospravedlnění v antice a moderní době. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta