Theses 

Klimakterium a jak jej prožívají dnešní ženy – Bc. Nikola Sasínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola Sasínová

Bakalářská práce

Klimakterium a jak jej prožívají dnešní ženy

Climacterium and how it’s experienced by today’s woman

Anotace: Práce se zabývá trávením volného času ekonomicky činných žen v klimakteriu a postklimakteriu. Zkoumá, zda ženy v klimakteriu aktivně využívají svůj volný čas. Teoretická část se zaměřuje na etiologii a průběh klimakteria. Dále se také věnuje onemocněním souvisejícím s klimakteriem a případné terapii těchto onemocnění a problémů které klimakterium přináší. Konečná část teoretické části se věnuje životnímu stylu, volnému času a jeho trávení. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření, které bylo vyvěšeno na internetových stránkách. Dotazníky jsou rozděleny do 6 oblastí, tyto oblasti se zabývají péčí o vzhled, sportovními aktivitami, sebevzděláváním, cestováním a rekreací, koníčky a kulturními aktivitami. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem ekonomicky činné ženy v klimakteriu tráví svůj volný čas. Z analýzy dotazníků vychází najevo že většina respondentek se ve svém volném čase věnuje péči o vzhled, kulturním aktivitám, cestování či rekreaci a koníčkům. Pouze asi jedna třetina respondentek se věnuje sportovním aktivitám a sebevzdělávání. Z těchto výsledků lze usoudit že většina dotazovaných žen aktivně využívá svůj volný čas.

Abstract: The thesis is studying a passing of free time of economically active women in climacterium and postclimacterium. It researchs if women in climacterium pass their free time actively. Theoretical part is focusing on etiology and progress of climacterium. It is also consindering illnes and issues related to climacterium and their appropriate treatment. Final part of theoretical part is loking into lifestyle, free time and passing of it. The practical part is based on questionnaire survey whic was available on the Internet. The form is divided to six part, care about apperance, sport activities, self-education, travelling and recreation, hobies and culture activities. Main goal of the work was to discover which way economcaly active women pass their leissure time. From analysis questionnaire is obvious, that most of respondent deal with care about apperance, culture activities, hobies, travel and recretion in their free time. Only a one third of respondent deal with sport activities and self-education. From these results can be judged, that most of respondent actively uses free time.

Klíčová slova: Klimakterium, menopauza, volný čas, trávení času, životní styl, pohyb, volnočasové aktivity, climacterium, menopause, free time, passing of time, lifestyle, activity, leisure activities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslava Kameníková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz