Lukáš Homola

Bachelor's thesis

Hospodářská politika v době krize, analýza příčin a ukazatelů hospodářských krizí v ČSR a ČR prizmatem hospodářských cyklů

Economic policy in times of crisis, analysis of causes and indicators of economic crises in the ČSR and the Czech Republic by the economic cycles
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce „ Hospodářská politika v době krize, analýza příčin a ukazatelů hospodářských krizí v ČSR a ČR prizmatem hospodářských cyklů“ je zevrubná analýza současné české a prvorepublikové ekonomiky v období před a po vypuknutí velkých finančních krizí a hospodářsko-politických opatření, přijatých v reakci na tyto krize. Nástin vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů a s tendencemi …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis "Economic Policy during the The aim of my bachelor thesis „Economic policy in times of crisis, analysis of causes and indicators of economic crises in the ČSR and the Czech Republic by the economic cycles" is a comprehensive analysis of the Czech and the First Republic economics in the period before and after the outbreak of major financial crises and the economic and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Dana Viktorová, Ph.D.
  • Reader: Lukáš Valeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.