Eduard Jakuba

Master's thesis

Měřicí zařízení pro sledování vlivu vybraných parametrů atmosféry na optické atmosférické spoje

Measuring device for inspection of selected atmospherical parameters on free space optical communications
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem testovacího optického pojítka pro dlouhodobé měření útlumu atmosféry a jejich časových změn. Jsou vysvětleny základní mechanismy ovlivňující atmosférický útlum. V praktické části práce je proveden výpočet energetické bilance spoje mezi budovami Krásnopolská a koleje E. Následuje návrh měřící elektroniky a mechanické konstrukce měřících hlavic. Na závěr práce popisuje …more
Abstract:
The thesis deals with a design of a hardware testing free space optics for long-term measurement of atmosphere atenuation and their temporal changes. There are explained the basic mechanisms affecting atmospheric absorption. At practical part of my thesis there is a free space optics atenuaton calculate between the building Krasnopolska and campus E. The design of a electronic circuit and a design …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Vladimír Vašinek
  • Reader: Jan Látal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava