Eduard Jakuba

Diplomová práce

Měřicí zařízení pro sledování vlivu vybraných parametrů atmosféry na optické atmosférické spoje

Measuring device for inspection of selected atmospherical parameters on free space optical communications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem testovacího optického pojítka pro dlouhodobé měření útlumu atmosféry a jejich časových změn. Jsou vysvětleny základní mechanismy ovlivňující atmosférický útlum. V praktické části práce je proveden výpočet energetické bilance spoje mezi budovami Krásnopolská a koleje E. Následuje návrh měřící elektroniky a mechanické konstrukce měřících hlavic. Na závěr práce popisuje …více
Abstract:
The thesis deals with a design of a hardware testing free space optics for long-term measurement of atmosphere atenuation and their temporal changes. There are explained the basic mechanisms affecting atmospheric absorption. At practical part of my thesis there is a free space optics atenuaton calculate between the building Krasnopolska and campus E. The design of a electronic circuit and a design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava