Patrícia Hagarová

Diplomová práce

Získavanie a výber zamestnancov vo vybranej organizácii

Recruitment and Selection of Employees in a Selected Organisation
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je na základe porovnania nadobudnutých teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu procesu získavania a výberu zamestnancov v organizácii Elkop s.r.o. vyvodiť také návrhy a doporučenia, ktoré by odstránili existujúce nedostatky a zefektívnili tak tento proces. Teoretická časť diplomovej práce obsahuje teoretické východiská získavania a výberu zamestnancov. Na začiatku …více
Abstract:
Intention of this diploma thesis is based on a comparasion of acquired theoretical knowledges and analysis of the current state of the process of recruitment and selection in organisation Elkop Ltd. follow such proposals and recommendations that would eliminated the existing short comings and to improve this process. The theoretical part of the diploma thesis contains theoretical knowledges of recruitment …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Kateřina Maková
  • Oponent: Mária Pňačeková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava