Miroslava Kemeňová

Bakalářská práce

Komparace legislativy církví, náboženských společností a církevních institucí a analýza zdrojů financování a hospodaření vybrané evidované právnické osoby

Comparison of Churches, Religious Communities and Religious Institutions Legislation and Analysis of Financing and Economy Resources of the Selected Registered Legal Entity
Anotace:
Cílem práce je popsat právní úpravu církví, náboženských společností a evidovaných právnických osob, popsat systém vedení účetnictví nevýdělečných organizací a způsob a rozsah, ve kterém mohou tyto organizace účtovat, popsat změny v účetnictví související s účinností novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, porovnat podmínky vedení účetnictví před a po účinnosti této novely. Dalším cílem je popsat …více
Abstract:
Goal of this work is describe legal adjustment of churches, religious communities and registered legal entity. Also describe leadership system accounting of non-profit organizations and the way and scale how they can charge it, cover the changes in accounts related with efficiency of law n. 563/1991 Sb., about accounting. Compare conditions in charge of account before and after this act become lawful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Jan Mikulčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava