Mgr. Veronika Dejmková

Diplomová práce

Smluvní princip v pracovním právu

Terms Principle in Labor Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění smluvního principu v individuálním pracovním právu po novelizaci zákoníku práce provedené zákonem č. 365/2011 Sb. Smluvní princip je v pracovním právu nejvýznamnějším projevem zásady autonomie vůle a zároveň vyjádřením zákazu nucených prací. Jeho uplatnění je však v pracovním právu omezeno řadou kogentních ustanovení směřujících k ochraně zaměstnance …více
Abstract:
This diploma thesis is devoted to questions of the principle of freedom of contract in individual labor law after the amendment of the Labour Code by Act No. 365/2011 Coll. Freedom of contract in labour law is the most important expression of autonomy of will and simultaneously expression of the prohibition of forced labour. Application of freedom of contract, however, is limited by mandatory rules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta