Bc. Jana Honová

Master's thesis

Pracovní listy pro předmět Kosmetika v oboru Kosmetické služby

Worksheets for the subject Cosmetics in subject field Cosmetics services
Abstract:
Cílem diplomové je tvorba pracovních listů pro předmět Kosmetika v oboru Kosmetické služby. Kvalitní pracovní listy by mohly pomoci k dosažení vyšší úrovně výstupů požadovaných v RVP pro obor vzdělání Kosmetické služby. V teoretické části je stručný přehled vytváření učebních textů a pracovních listů. Tyto poznatky budou sloužit jako podkladové materiály pro tvorbu pracovních listů, které by si chtěl …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create worksheets for the subject Cosmetic in the field of Cosmetic services. Quality worksheets could help to achieve higher output levels required in Framework Education Programme in the field of Cosmetics services. The theoretical part contains a brief overview of creating textbooks and worksheets. It served as a basis for creating worksheets by teachers themselves …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: RNDr. Eva Trnová, PhD.
  • Reader: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta