Theses 

Postoj sociálních pracovníků k motivaci klientek ve vybraném azylovém domě pro matky s dětmi – Bc. Hana Klímová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Klímová

Master's thesis

Postoj sociálních pracovníků k motivaci klientek ve vybraném azylovém domě pro matky s dětmi

The attitude of the social workers to the motivation of clients in the selected refuge for mothers with children

Anotácia: Diplomová práce se zabývá postoji pomáhajících pracovníků k práci s motivací klientek ve vybraném azylovém domě. Problémem, který se ve vybraném zařízení vyskytuje, jsou stále se opakující návraty některých klientek do azylového domu. Cílem práce je nahlédnout na tento nežádoucí stav optikou postojů, které zaujímají pomáhající pracovníci k práci s motivací klientek. S ohledem na tento nežádoucí stav byla formulována hlavní výzkumná otázka: Jaký postoj zaujímají pracovníci v pomáhajících profesích ve vybraném azylovém domě k práci s motivací klientek při řešení jejich obtížné životní situace spojené se ztrátou bydlení? Diplomová práce je rozdělena na tři části: teoretickou, metodologickou a analytickou. První, teoretická část se člení na tři kapitoly, kde jsou definovány základní pojmy z hlavní výzkumné otázky. Druhá, metodologická část obsahuje formulaci cíle výzkumu a stanovení dílčích výzkumných otázek. Je zde navržena kvalitativní výzkumná strategie včetně techniky sběru dat. Data byla shromážděna formou polostrukturovaného rozhovoru. Ve třetí, analytické části je proveden rozbor a interpretace dat získaných na základě sedmi dílčích výzkumných otázek, které byly vedeny tak, aby zachycovaly tři základní dimenze postojů. Práce obsahuje 25 818 slov základního textu.

Abstract: The diploma thesis deals with helping worker´s attitudes to the work the female client´s motivation in the selected refuge for mother and children. The biggest problem occurred in the selected refuge for mother and children are the still recurring returns of the female clients. The focus of the thesis is to consult this condition through the helping worker´s point of view to the work with the female client´s motivation. With regard to this condition the main research question was determined: What is the helping worker´s attitude in the helping professions in the selected refuge for mother and children to the female client´s motivation by dealing with their difficult life situation connected with loss of housing? The diploma thesis consists of three parts: the theoretical, methodological and analytical. The first, theoretical part is divided into three chapters, where the key concepts from the main research question are defined. The second, methodological includes the formulation of research objective and determination of particular research questions. The qualitative research strategy including the way of data collection is proposed in this part. This data was collected by the semi structured interview. In the third, analytical part there is the analysis and interpretation of the data collected on the base of seven particular research questions that were held in such way to capture three main dimensions of attitudes. The diploma thesis includes 25 818 words of basic text.

Kľúčové slová: azylový dům pro matky s dětmi, klientka, pomáhající pracovníci, obtížná životní situace, ztráta bydlení, práce s motivací, postoje, refuge for mother and children, female client, helping workers, difficult life situation, loss of housing, work with motivation, attitudes

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 11:24, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz