Theses 

Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem – Julie TRNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Julie TRNKOVÁ

Bachelor's thesis

Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem

Upbringing children in problematic family - single parent family

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výchovou dítěte v problémové rodině přímo v rodině s jedním rodičem. Teoretická část bude pojata jako vhled do dané tématiky s identifikací možných problémů v takové rodině. Práce popíše specifika rodin úplných a neúplných a následně se zaměří na rozdíly ve výchovných stylech či přístupech rodin úplných a neúplných. Následně poukáže na rozdílné výchovné přístupy v případě, že se jedná o výchovu matky nebo otce. Jako výchozí jsou nutné základní informace o rodině jako takové o její struktuře a o jejím vývoji v současné době. Vymezení a definování základních pojmů v souvislosti s tématem bakalářské práce. V praktické části pak bude pomocí smíšeného výzkumného přístupu nahlédnuto do takových rodin. A prozkoumáno výchovné působení a vliv nepřítomného rodiče, či nově vstupujícího partnera do rodiny.

Abstract: This thesis deals with children´s education in problematic families directly, in family with one parent. The theoretical part is going to be taken as insight into given theme with identification of possible problems. Thesis will describe specifications of complete and incomplete families and then will focus on differences in educational styles or stances of complete and incomplete families. Afterwards it will point out different educational stances in cases if the parent is mother, or father. As default, the basic information about the family itself, it´s structure and it´s evolvement nowadays, are necessary. As well demarcation and definition of basic facts in context with theme of bachelor thesis are important. In the practical part it will be looked into these families, using combined research method. Also educational effect and influence of missing parent, or newly entering partner into the family will be analysed.

Keywords: dítě, rodina, typy rodin, rodinná péče, neúplná rodina, výchova, matka, otec, rodiče

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Olga Vaněčková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42489 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRNKOVÁ, Julie. Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 18:18, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz