Mgr. Silvia Sulovcová

Bakalářská práce

Vzťah medzi vnímaním sociálnych sietí a názorom na kyberšikanu

The relationship between social networks perception and opinion on cyberbullying
Abstract:
Annotation: The bachelor‘s thesis „The relationship between social networks perception and opinion on cyberbullying“ deals with the phenomenon of a new form of bullying and harassment- cyberbullying, occuring in secondary schools. At the beginning, the thesis deals with the basic terms of bullying and cyberbullying, their mutual relation and the primary prevention. Further in the thesis we deal with …více
Abstract:
Anotácia: Bakalárska práca „Vzťah medzi vnímaním sociálnych sietí a názorom na kyberšikanu“ pojednáva o fenoméne novej formy šikany a obťažovania – kyberšikany, vyskytujúcej sa na stredných školách. Na začiatku nám objasňuje základné pojmy šikany a kyberšikany, ich vzájomný vzťah a primárnu prevenciu. Ďalej je v práci udaná charakteristika pojmov týkajúcich sa sociálnych sietí a ich vzťah ku kyberšikane …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Oponent: Mgr. Josef Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta