Tereza Slavíková

Bachelor's thesis

Odpadové hospodářství v podniku

Waste Management in the Company
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Odpadové hospodářství v podniku‘‘ je zaměřena na odpadové hospodářství a nakládání s odpady obecně a v podniku Pivovar Ostrava a.s. V první části této práce je obecně popsáno odpadové hospodářství, na jaké druhy se dělí jednotlivé odpady, zpracování, nakládání s nimi a jejich využití. Druhá část je věnována konkrétnímu podniku Pivovar Ostrava a.s. a analyzuje stav odpadů a …more
Abstract:
The bachelor thesis „Waste management in the company‘‘ is focused on waste management and waste management in general and in the company Pivovar Ostrava a.s. In the first part of this thesis there is a general description of waste management, what kinds of waste are separated, processed, treated and used. The second part is devoted to a specific company Pivovar Ostrava a.s. and analyzing and handling …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Kristina Neničková
  • Reader: Kristýna Chvostková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava