Bc. Kateřina Prokůpková

Bakalářská práce

Kulturní události vhodné pro neslyšící

Cultural events suitable for the deaf
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu kulturních událostí navštěvovaných neslyšícími lidmi. Je členěna do tří kapitol. Dvě se zabývají teoretickým pohledem na sluchové postižení, komunitu Neslyšících a jejich kulturu. Třetí kapitola je věnována analýze výsledků výzkumného šetření kvantitativního charakteru, jež bylo realizováno pomocí elektronických dotazníků.
Abstract:
The bachelor thesis pursues the theme of cultural events visited by the deaf people. It is divided into three chapters. Two of them deals with theoretical view of hearing impairment, the Deaf community and their culture. The third chapter is devoted to the analysis of quantitative research results, which was implemented using the electronic questionnaires.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta