Theses 

Konstitutivní momenty larpů (Live action role-playing games) na základě divadelní teorie a teorie hry – Lukáš Brychta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Teorie a kritika

Lukáš Brychta

Bakalářská práce

Konstitutivní momenty larpů (Live action role-playing games) na základě divadelní teorie a teorie hry

The Constitutive Features of Larps (Live action role-playing games)

Anotace: Práce se pokouší pojmenovat konstitutivní momenty larpů (live action role-playing games) převážně na základě divadelní teorie a teorie hry. První kapitola se zabývá larpem jako takovým, nastiňuje jeho historické kořeny a uvádí několik příkladů. Druhá kapitola nastiňuje některé problémy obecné estetiky, které pak dále v textu pomohou chápat určité teoretické koncepty. Třetí kapitola pojednává o teorii hry, pokouší se nastínit její specifika a hledá paralelu mezi ní a larpem. Poslední kapitola nastoluje optiku teorie divadelní, dotýká se jak divadla v užším slova smyslu jako uměleckého média, tak i některých otázek obecněji pojímané performativity a nakonec hledá shodné prvky divadla a larpu. Závěr plynoucí ze zjištěných faktů shrnuje konstitutivní momenty larpů.

Abstract: The thesis aims to name the constitutive features of larps (live action role-playing games) and it is based on theatre theory and theory of games. The first chapter focuses on larp itself, sketches its historical background and shows few examples of larp. The second chapter describes some problems of basic aesthetic which will help us to understand some theoretical concepts later. The third chapter deals with the theory of games, tries to outline the specifics and and looks for similarities between a game and larp. The last chapter focuses on theatre theory, specifically touches upon theatre as artistic media. It also discusses questions of generally conceived performativity and looks for similar elements in theatre and larp. The conclusion is built from discovered facts and summarizes constitutive features of larps.

Klíčová slova: konstitutivní momenty

Klíčová slova: divadelní teorie

Klíčová slova: performance (umění)

Klíčová slova: teorie her

Klíčová slova: estetika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaroslav ETLÍK
  • Oponent: Michal ČUNDERLE

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:35, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz