Theses 

Národní kybernetická bezpečnost ČR jako právní problém – Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

Diplomová práce

Národní kybernetická bezpečnost ČR jako právní problém

Legal Issues in Cybersecurity of the Czech Republic

Anotace: Práce se zabývá právními aspekty národní kybernetické bezpečnosti ČR. V obecné části se práce zabývá konceptualizací kybernetického prostoru a kybernetické bezpečnostní události. Následuje pojednání o působení práva v kybernetickém prostoru. Obecná část se dále zabývá bezpečností, charakterem soudobých hrozeb a vymezuje pojem kybernetické bezpečnosti. Pojem národní bezpečnosti je konkretizován v podmínkách ČR. Obecná část je zakončena exkurzem do souvislostí práva a bezpečnosti v kybernetickém prostoru. Zvláštní část práce se věnuje institucionálnímu a právnímu zajištění kybernetické bezpečnosti ČR. Je popsáno také její zajištění na úrovni EU a NATO. Následně jsou z hlediska proporcionality vyhodnoceny vybrané aspekty navrhované právní úpravy.

Abstract: The thesis deals with legal aspects of national cybernetic security of Czech Republic. The general part engages in conceptualization of cybernetic space and a cybernetic security event as well. An exposition on how law acts in cybernetic space follows. Furthermore, the general part deals with security, nature of contemporaneous threats and it also defines the notion of cybernetic security. The notion of national security is specified in terms of Czech Republic. The general part is ended up by an excursion into law and security connections in cybernetic space. In its special part the thesis addresses itself to both institutional and legal assurance of the cybernetic security of Czech Republic. Its assurance on the level of both EU and NATO is also described. Hereinafter selected aspects of proposed legal regulations are assessed from proportionality point of view.

Klíčová slova: kybernetický prostor, kybernetická bezpečnost, kybernetická bezpečnostní událost, zákon o kybernetické bezpečnosti, hybridní hrozba, proporcionalita, cybernetic space, cybernetic security, cybernetic security event, law on cybernetic security, hybrid threats, proportionality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Stupka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz