Lucie Bartoňová

Diplomová práce

Živnostenské podnikání v silniční dopravě od roku 1989

Trade Business in Road Transport since 1989
Anotace:
Cílem práce je srovnání časového vývoje v oblasti živnostenského zákona a jeho podstatné části a to oboru silniční dopravy. Práce dále zachytí nejvýznamnější mezníky a zásadní změny v zákoně živnostenském a také v zákoně o silniční dopravě. Rozdělením do několika etap vývoje živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě přiblíží, jak se změnily tyto zákony oproti současnému stavu. Metodou dotazování …více
Abstract:
The aim of this work is to compare time trends in trade law and in its substantial part - the road transport sector. It also describes the most significant milestones and major changes in the Trade Act and the Act on Road Transport. By splitting it into several phases of development of the Trade Act and Act on Road Transport the work shows in more detail how these laws have changed in comparison with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Pavel Godický
  • Oponent: Stanislav Bartoň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava