Karel Jonáš

Bachelor's thesis

Úprava technologické linky pro výrobu drtí a štěrkodrtí v kamenolomu Bory společnosti Colas CZ, a.s.

Modification of technological line for the production of pulp and gravel in quarry Bory owned by company Colas CZ, a.s.
Abstract:
V předložené bakalářské práci je zpracován návrh na úpravu drtící technologické linky v kamenolomu Bory společnosti COLAS CZ a.s. Výsledkem této úpravy je vyšší a efektivnější výroba kvalitního drceného kameniva. V první části je představena lokalita umístění lomu a blízkého okolí. Dále pokračuje popis způsobu těžby, popis současné výrobní technologie a návrh je zakončen představením úpravy nové technologické …more
Abstract:
In my diploma project I introduce working out of the proposal connected with modification of stationery crashing plant in a COLAS CZ a.s. quarry BORY. The result of that is higher and more effective production of quality crashing aggregates. The first part presents the locality of the quarry and its surrounding. The following is description of the mining process and current manufacturing technology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Milan Mikoláš
  • Reader: Jan Gréc

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin