Karel Jonáš

Bakalářská práce

Úprava technologické linky pro výrobu drtí a štěrkodrtí v kamenolomu Bory společnosti Colas CZ, a.s.

Modification of technological line for the production of pulp and gravel in quarry Bory owned by company Colas CZ, a.s.
Anotace:
V předložené bakalářské práci je zpracován návrh na úpravu drtící technologické linky v kamenolomu Bory společnosti COLAS CZ a.s. Výsledkem této úpravy je vyšší a efektivnější výroba kvalitního drceného kameniva. V první části je představena lokalita umístění lomu a blízkého okolí. Dále pokračuje popis způsobu těžby, popis současné výrobní technologie a návrh je zakončen představením úpravy nové technologické …více
Abstract:
In my diploma project I introduce working out of the proposal connected with modification of stationery crashing plant in a COLAS CZ a.s. quarry BORY. The result of that is higher and more effective production of quality crashing aggregates. The first part presents the locality of the quarry and its surrounding. The following is description of the mining process and current manufacturing technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Jan Gréc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin