Lenka Hanuliaková

Master's thesis

Vliv popílku ze spalování biomasy na kvalitu pěstebního substrátu

Effect of fly ash from biomass on quality substrate
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá ověřením možností využití popílku, který vznikl spalováním biomasy do směsi pěstebního substrátu a vermikompostu. Získané směsi o různých poměrech pěstebního substrátu, vermikompostu a popílku byly ověřovány analyticky, dále se stanovovala fytotoxicita a další biologické testy.
Abstract:
This diploma thesis deals with the verification of possibilities of utilization of fly ash, which was created by combustion of biomass into a mixture of growing substrate and vermicompost. Mixtures obtained with different ratios of growth substrate, vermicompost and fly ash were analyzed analytically, phytotoxicity and other biological assays were determined.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Barbora Lyčková
  • Reader: Romana Cvrčková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava