Bc. Claudia Lipusová

Diplomová práce

Zneužití dominantního postavení soutěžitelů na trhu v ČR

Abuse of dominant position of competitors on the market in Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit problematiku zneužití dominantního postavení na trhu jako jedné z nejdůležitějších oblastí soutěžního práva v ČR. V diplomové práci budou nejprve vymezeny základní pojmy týkající se oblasti ochrany hospodářské soutěže, konkrétně problematiky dominantního postavení na trhu a jeho zneužití, dále bude popsána právní úprava týkající se této oblasti v ČR. Součástí bude …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the issue of abuse of dominant position on the market as one of the most important areas of competition law in the Czech Republic. The diploma thesis will first define the basic concepts related to the area of protection of competition, specifically the issue of dominant position on the market and its abuse, then the legislation concerning this area in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/k9d6s/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné