Mgr. Jan Machala

Bakalářská práce

Funkce trestu a trestání v postindustriální společnosti. Právně-filosofická analýza problému

The role of punishment in the post- industrial society. Legal and philosophical analysis of the problem
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je funkce trestu a trestání v postindustriální společnosti,ve které vznikají nové společenské vazby vlivem globaizačních procesů. Popisuje jak se měnily formy trestu a trestání a zaměřuje se na účinnost alternativního trestání s ohledem na trestání mládeže.
Abstract:
Main objective of this bachelor's thesis is function of punishment inside postindustrial society, inside which a new social ties originates due to globalization process. It describes how forms of punishemnt have been changing over past decades and it specialises in effectivness of alternative ways of punishment with regard to punishment of youth.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta