Martin Kuchař

Doctoral thesis

Změny územně plánovacích podkladů a dokumentace na vybraných územích

Changes in land-use planning information and documentation on selected territories
Anotácia:
Předmětem disertační práce je téma Změny územně plánovacích podkladů a dokumentace na vybraných územích. Práce je zaměřena zejména na fungování, průběh zpracování, historii a změny územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací, a to jak z hlediska legislativního rámce a teoretických aspektů, tak následně také názorným posouzením těchto dokumentů a uvedením konkrétních oblastí, kterými …viac
Abstract:
The subject of this doctoral thesis is the topic Changes of land-use planning information and documentation on selected territories. The thesis is focused mainly on the functioning, the progress of the work, the history and the changes of the land-use planning information and the land-use planning documentation, both from the point of view of the legislative framework and the theoretical aspects, as …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2019
  • Vedúci: Vítězslav Kuta
  • Oponent: Zuzana Pešková, Zdeňka Lhotáková, Mojmír Kyselka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Doctoral programme / odbor:
Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství