Theses 

Příjmy z podnikání a závislé činnosti z pohledu daně z příjmů – Adéla Vavrošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adéla Vavrošová

Bakalářská práce

Příjmy z podnikání a závislé činnosti z pohledu daně z příjmů

Income from Business and Dependent Activity from the Income Tax Perspective

Anotace: Cílem bakalářské práce s názvem Příjmy z podnikání a závislé činnosti z pohledu daně z příjmů je seskupit teoretické aspekty podnikání a závislé činnosti dle aktuálních právních předpisů a srovnat odvodové zatížení příjmů osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců. V první části práce autorka sepsala základní teoretické aspekty podnikání, závislé činnosti a postup výpočtu daně z příjmů fyzických osob. V druhé části práce je na základě propočtů srovnáno odvodové zatížení příjmů podnikatelů a zaměstnanců ze stanovených příjmů.

Abstract: The goal of the bachelor thesis titled Income from business and dependent activity from the tax perespective is to accumulate theoretical aspects of business and dependent activity according to the current legislation and compare the burden of the income tax to self-employed and employees. The author has been written the basic theoretical aspects of business, employment and the process of calculating the tax on personal income in the first part of the work. In the second part, there is comparison of the burden of the income tax of entrepreneurs and employees from the established income based on calculations.

Klíčová slova: Daň z příjmů fyzických osob, příjmy, podnikatel, zaměstnanec, způsob stanovení základu daně, daňová povinnost, odvodové zatížení.

Keywords: The tax on personal income, income, entrepreneur, employee, method of assessing the tax base, tax liability, tax burden.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Yvetta Pšenková
  • Oponent: Miroslava Losová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 22:16, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz