Adéla Vavrošová

Bakalářská práce

Příjmy z podnikání a závislé činnosti z pohledu daně z příjmů

Income from Business and Dependent Activity from the Income Tax Perspective
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem Příjmy z podnikání a závislé činnosti z pohledu daně z příjmů je seskupit teoretické aspekty podnikání a závislé činnosti dle aktuálních právních předpisů a srovnat odvodové zatížení příjmů osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců. V první části práce autorka sepsala základní teoretické aspekty podnikání, závislé činnosti a postup výpočtu daně z příjmů fyzických …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis titled Income from business and dependent activity from the tax perespective is to accumulate theoretical aspects of business and dependent activity according to the current legislation and compare the burden of the income tax to self-employed and employees. The author has been written the basic theoretical aspects of business, employment and the process of calculating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Yvetta Pšenková
  • Oponent: Miroslava Losová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava