Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Doctoral thesis

Faktory ovlivňující dárcovské chování

Factors influencing donor behavior
Abstract:
Cílem disertační práce „Faktory ovlivňující dárcovské chování“ je identifikovat faktory ovlivňující dárcovství, na základě empirického šetření posoudit, které z nich mají vliv na dárcovské chování u vybraného vzorku obyvatel v České republice, analyzovat tyto faktory ve vzájemných vztazích a předložit aplikační závěry pro teorii a praxi. Za tímto účelem je provedena nejprve deskripce ekonomických modelů …more
Abstract:
The aim of the thesis „Factors affecting donors behavior“ is to identify the most significant factors influencing individual donation. Further based on the empirical method working with a sample selected from residents of the Czech Republic to assess which of them affect donor behavior, finally to analyze these factors in interrelationship and propose application conclusions for both theory and practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta