Theses 

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých – Bc. Petr Staněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Staněk

Diplomová práce

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých

The motivation for the adult formal education

Anotace: Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na téma motivace k formálnímu vzdělávání dospělých. V teoretické části práce, kterou považuji za hlavní, vnímám pojem motivace nejprve z pohledu vnitřních aspektů v rovině osobnosti. Vycházím z humanisticky orientovaných přístupů psychologie a personalistické pedagogiky zaměřené na člověka. U vnějších aspektů motivace tvoří myšlenkový rámec rozmanité teoretické koncepty srovnávací pedagogiky, které mezioborově spojuje vztah k v současnosti diskutovaným tématům celoživotního učení, globalizace a postavení člověka na trhu práce. Na jednotlivé teoretické koncepty navazuje v praktické části výzkumná sonda. Jako metodu jsem zvolil kvalitativní semistrukturované interview. Výzkumný vzorek tvořily dospělé ženy, které se rozhodly, že se vrátí do školních lavic. Snažil jsem se zjistit, co je motivuje k dalšímu formálnímu vzdělávání. Z výzkumu vyplynulo, že respondentky považují vzdělání za investici. Očekávají, že jim přinese větší možnosti profesního uplatnění. Respondentky také kriticky hodnotí předchozí středoškolské studium a uvědomují vliv rodičů na svoji životní dráhu. Zdroje motivace vidí především v osobnostní rovině. Za nejvýraznější bariéry vzdělání projevují nedostatek času a náročnost studia. Zastřešujícím tématem společným pro všechny teorie i výzkumné šetření byl koncept celoživotního učení.

Abstract: In my diploma thesis I focus on the topic of the motivation for the adult formal education. In the theoretical part, which I regard as the main part of my thesis, I deal with the concept of motivation from the perspective of the internal aspects of personality. My work stems here form the humanistic approaches in psychology, as well as from the personalistic pedagogy, which is centered on a human being. When considering the external aspects of motivation, I build on various theoretical concepts taken from comparative pedagogy. These are related to the topics of life-long learning, globalization and the position of a man entering the labour market, which are currently discussed by experts from many different fields. I use these theoretical concepts in my research described in the practical part of my thesis. I chose a qualitative semi-structured interview as the research method. The research sample consists of the adult women who decided to return to school. During the research, I tried to find out what their motivation for further formal education is. Among other findings, I discovered that my respondents view education as a form of investment. They expect that further education will bring them new opportunities in their professional lives. The respondents also critically comment on their former secondary school studies. Furthermore, they are aware of their parents influence on their life paths. The respondents identify the sources of their motivation in their personalities. On the other hand, the biggest obstacles that prevent their education are the lack of time and the demands of the education itself. The key topic that is common to all the theories, as well as to my research is the concept of life-long learning.

Klíčová slova: Bariéry, celoživotní učení, diskurz, formální vzdělávání, funkcionalismus, globalizace, gramotnost, konvergence, konzumní společnost, kulturní kapitál, ideologie, informační společnost, instituce, lidské zdroje, modernizace, motivace, optimismus, postindustriální společnost, potřeby, realizující tendence, seberealizace, sociální kontrola, technologie, třetí vlna, trh práce, tržní vzdělávání, uplatnitelnost, vzdělávání dospělých, životní situace.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:27, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz