Theses 

Implementation of Extensive Reading in Elementary School – Bc. David Ďulík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. David Ďulík

Diplomová práce

Implementation of Extensive Reading in Elementary School

Implementation of Extensive Reading in Elementary School

Anotace: Tato magisterská práce hledá možnosti vytvoření a následného začlenění čtenářského programu do výuky anglického jazyka na 2. Základní škole v Jirkově. Čtyři kapitoly práce mohou být obsahově rozděleny do dvou hlavních částí. První z nich obsahuje popis situace ve zmiňované základní škole a nastiňuje důvod rozhodnutí k uskutečnění čtenářského programu. Další z kapitol se zaměřuje nejprve na teoretické poznání přínosnosti čtení, dále pak na popis toho, jak dochází k osvojování čtenářských dovedností. Navazuje představení důležitých aspektů čtení, jimiž jsou např. motivace nebo čtenářská úroveň. Tato část se zabývá i záležitostmi týkající se způsobu a forem hodnocení žáků účastnících se čtenářského programu, téměř v závěru pak i charakteristikou věkové skupiny, pro kterou je program cílen. Druhá, praktická část práce, se soustřeďuje nejprve na plánování projektu, který má za cíl být pilotním projektem samotného čtenářského programu, později pak ve své poslední kapitole tato část práce představuje klíčová místa z realizace pilotního projektu. Nejprve je chronologicky popsán jeho průběh, následně jsou analyzovány nejzásadnější poznatky získané uskutečněním projektu, které se staly cenným podkladem pro program samotný.

Abstract: This master thesis seeks opportunities to create and subsequently include extensive reading into English curriculum of Základní škola Studentská in Jirkov. Four chapters may be divided in two main parts. The first one describes a situation in the school and outlines the reason for the decision to run the extensive reading programme in this school. Second chapter first focuses on benefits of reading, then on the acquisition of reading skills. The chapter follows with introducing important aspects of reading, namely motivation or determining a reading level of a child. This part also deals with issues relating to forms of evaluation of pupils participating in the reading programme. The chapter closes with a characterization of the age group for which is the programme targeted. Third chapter forms a practical part and focuses first on planning the project, which aims to serve as a pilot version of the subsequent reading programme. Fourth and the last chapter presents retrospectively key points of the pilot project. First, the project is chronologically described, then the most fundamental findings are analysed. These findings have become a valuable basis for the following extensive reading programme.

Keywords: Čtenářský projekt, Čtení, Pravidla čtenářského programu, Hodnocení čtenářského programu, Určení úrovně čtenáře, Implementace čtenářského programu, Zjednodušená četba, Motivace, Hodnocení, Získávání jazykových dovedností, Věkové kategorie čtenáře, 1. stupeň základní školy, ŠVP, Vydavatelé zjednodušené četby, Čtvrtý ročník

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:23, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz