Bc. Ing. Jitka Tenklová

Master's thesis

Motivace k učení a školní úspěšnost u žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů

Motivation for learning and school success of pupils tending to test anxiety
Anotácia:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývala výkonovou motivací a školní úspěšností u žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o těchto fenoménech. Jsou zde uvedeny také související provedené zahraniční a české výzkumy, na které je navázáno v části empirické. Ve výzkumu byla použita škála KSAT (Kondáš) a dotazník Školní výkonová motivace žáků (Hrabal, Pavelková) …viac
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis deals with performance motivation and school success among pupils tending to suffer from test anxiety and pupils suffering from test anxiety. The theoretical part summarizes the knowledge about these phenomenons. There are also related foreign and Czech researches, which are connected to the empirical part. . The KSAT scale (Kondáš) and the questionnaire School performance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Stránský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta