Eva Zdražilová

Diplomová práce

Návrh čištění odpadních vod pro obec Petřvald

Waste Water Treatment Plan for Petřvald
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce nové společné čistírny odpadních vod pro obce Petřvald a Petřvaldík. V teoretické části je popsána charakteristika odpadních vod. Dále pak historie, členění a druhy vod dle původce, legislativní požadavky, kvalita a složení odpadních vod, schéma mechanicko-biologické čistírny a v neposlední řadě technické odvádění a čištění vod. Praktická část je zaměřena …více
Abstract:
The thesis puts mind to a suggestion of conception a new joint waste treatment plant for villages Petřvald and Petřvaldík. A characteristic sewerage water is described in a theoretical part. Next a history, a division and sorts of water according to an origin, legislative requirements, a quality and a texture of sewerage water, a scheme of mechanical and biological sewage treatment plant and a waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Martin Vavrečka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie