Tomáš Říha

Master's thesis

Studie akceptace světelných znamení na přechodech pro chodce

Study of acceptance of traffic lights at pedestrian crossings
Abstract:
Říha, Tomáš. Studie akceptace světelných znamení na přechodech pro chodce. Ostrava, 2016. 95s., 11s. Příloh. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické university Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Předmětem této diplomové práce je studie akceptace světelného znamení na přechodech pro chodce. Práce se skládá …more
Abstract:
Říha, Tomáš. A Study of Acceptance of Traffic Lights at Pedestrian Crossings. Ostrava, 2016. 95p., 11p. of appendices. Diploma thesis at the Faculty of Safety Engineering, VSB – Technical University of Ostrava in Department of Security Services. Diploma thesis consultant doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. The subject of this thesis is a study of acceptace of traffic lights at pedestrian crossings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Radomír Ščurek
  • Reader: Vladimír Kovařčík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava