Jana Petrželová

Master's thesis

Metodická pomůcka pro volbu OOPP - Liberty Ostrava a.s.

Methodological tool for selecting the PPE - Liberty Ostrava Inc.
Anotácia:
PETRŽELOVÁ, Jana. Metodická pomůcka pro volbu OOPP - Liberty Ostrava a.s. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2020, 81 stran. Diplomová práce se zabývá správnou volbou vhodných ochranných pracovních pomůcek na dané pracoviště podle vyskytujících se rizik. V teoretické části jsou zmíněny rizikové faktory pracovního prostředí, které mohou …viac
Abstract:
PETRŽELOVÁ, Jana. Methodical tool for selecting the PPE - Liberty Ostrava Inc. Diploma thesis, Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering,2020, 81 pages. The diploma thesis deals with the correct choice of suitable protective work aids for the workplace according to the risks. The theoretical part mentions the risk factors of the work environment, which can have an …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedúci: Petr Lepík
  • Oponent: Zuzana Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava