Jan Wasserbauer

Bakalářská práce

Vliv stárnutí na parametry luminoforů

Effect of Ageing on Luminophores' Parameters
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá změnami vlastností luminoforu a vodivých polymerů v závislosti na jejich stáří. Zkoumaná látka, polyanilin, se díky svým vlastnostem z těchto materiálů jeví jako nejvhodnější a má stále větší spektrum využití. Pro sledování změn polyanilinu byla provedena měření odporu a propustnosti. K sestrojení měřících pracovišť byly použity prvky Thorlabs a sběr dat byl prováděn po dobu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the changes in the properties of luminophor and conductive polymers depending on their age. Tested fabric polyaniline thanks to its properties, is one of these materials, which appears to be best and has a growing range of application. For monitoring changes of polyaniline was carried out measurements of resistance and permeability. To construct the measuring sites were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Svatuška
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava