Theses 

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise) – Bc. Eva Sochorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Sochorová

Master's thesis

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise)

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise)

Anotácia: Teoretická část této diplomové práce, Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise) „Podnikatelský plán SMP (Malého a středního podniku)” se skládá ze tří částí. První shrnuje celkové rysy podnikání, představuje základní koncepty, právní formy podnikání a předpoklady pro založení společnosti. Druhá část popisuje plánování, jeho význam, funkce a typy plánů. Poslední část poskytuje nezbytné informace o podnikatelském plánu a jeho vhodné struktuře. Praktická část se soustřeďuje na konkrétní společnost a její podnikatelský plán, který zahrnuje všechny nezbytné části. Tyto části shrnují základní informace o společnosti, jeji současnou situaci a historii, mise, vize, strategie, cíle, hlavní produktové kategorie včetně seznamu konkrétních produktů. Nedílnou součást tvoří také marketingový a finanční plán, řízení a provoz podnikových činností a řízení rizik. Závěr obsahuje shrnutí a zhodnocení podnikatelského plánu, důležité návrhy pro efektivní plánování.

Abstract: The theoretical part of this diploma thesis, Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise), is divided into three main parts. The first one focuses on the general features of a business, introduces related basic concepts and legal forms of businesses and prerequisites for a company establishment. The second part focuses on planning, its meaning, functions and types of plans. The last part provides essential information about the business plan and its appropriate structure. The practical part concentrates on a concrete company and its business plan which contains all the necessary parts. These parts include company overview with the introduction of company’s current situation and history, mission, vision, strategies and goals, main product categories with concrete products as well as marketing and financial plans, management and operations of company activities and risk management. The conclusion includes the summary and evaluation of the business plan, important proposals for effective planning.

Keywords: podnikání, plán, společnost, podnikatel, zisk, strategie, zákazník, produkt, marketing, analýza, business, company, entrepreneur, profit, strategy, customer, product, analysis

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Mitchell R Young

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 4. 2019 22:33, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz