Blanka Filgasová

Bakalářská práce

Problematika dlouhodobého majetku a vliv odpisů na cenu tepelné energie ve společnosti Teplo Zlín, a.s.

The Issue of Long-term Assets and the Impact of Depreciation on the Price of Thermal Energy in the Company Teplo Zlín, a.s.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobý majetek, jeho odpisování a vazbu odpisů na cenu tepelné energie pro zlínskou lokalitu. Cílem bakalářské práce je nalézt optimální způsob odpisování dlouhodobého majetku s ohledem na jeho životnost, zůstatkovou cenu a zákonem stanovenou regulaci cen tepelné energie. Data byla zpracována pomocí nástrojů finanční analýzy. Podstatou řešení bylo problematiku dlouhodobého …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on long-term assets, its depreciation and the link of depreciation to the price of heat energy for the Zlín locality. The aim of the bachelor's thesis is to find the optimal way of depreciation of long-term assets with respect to its lifetime, the residual value and the statutory regulation of heat energy prices. Data was processed using financial analysis tools. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Filgasová, Blanka. Problematika dlouhodobého majetku a vliv odpisů na cenu tepelné energie ve společnosti Teplo Zlín, a.s.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně