Bc. Lenka Jechová

Bachelor's thesis

Listina základních práv a svobod - legislativní rámec, naplnění v praktickém životě

eclaration of Basic Rights and Freedoms - legislative frame, implementation in practical life
Abstract:
Práce se zabývá Listinou základních práv a svobod a především právními normami, do kterých se listina promítá. V práci jsou aplikovány články listiny do jednotlivých paragrafů právních norem a ty jsou pak detailněji rozebírány. Nechybí zde ani příklady porušování či dodržování listiny v praxi. V neposlední řadě je součástí práce dotazník, který má za úkol zjistit, zda má veřejnost povědomí o listině …more
Abstract:
The work deals with a Declaration of Basic Rights and Freedoms and at first of all legal rules into which is Declaration put on. The clauses of Declaration are applied into particular paragraphs of legal rules and these are analyzing into details in this work. There aren?t missing examples of faults or keeps of Declaration in practice. Last but not least part of this work is questionary, which should …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: JUDr. Bc. Karel Rohr

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jechová, Lenka. Listina základních práv a svobod - legislativní rámec, naplnění v praktickém životě. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Economics for Criminalists