Bc. Lenka Jechová

Bachelor's thesis

Listina základních práv a svobod - legislativní rámec, naplnění v praktickém životě

eclaration of Basic Rights and Freedoms - legislative frame, implementation in practical life
Anotácia:
Práce se zabývá Listinou základních práv a svobod a především právními normami, do kterých se listina promítá. V práci jsou aplikovány články listiny do jednotlivých paragrafů právních norem a ty jsou pak detailněji rozebírány. Nechybí zde ani příklady porušování či dodržování listiny v praxi. V neposlední řadě je součástí práce dotazník, který má za úkol zjistit, zda má veřejnost povědomí o listině …viac
Abstract:
The work deals with a Declaration of Basic Rights and Freedoms and at first of all legal rules into which is Declaration put on. The clauses of Declaration are applied into particular paragraphs of legal rules and these are analyzing into details in this work. There aren?t missing examples of faults or keeps of Declaration in practice. Last but not least part of this work is questionary, which should …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedúci: JUDr. Bc. Karel Rohr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jechová, Lenka. Listina základních práv a svobod - legislativní rámec, naplnění v praktickém životě. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Economics for Criminalists