Petra KROUPOVÁ

Bakalářská práce

Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky

Current unemployment in the Czech republic, causes and consequences
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností a jejími sociálními dopady a dopady na lidské zdraví jedince. Je složena z teoretické a praktické části. Cílem bakalářské práce je zjistit, které problémy nezaměstnanost způsobuje a jaký vliv má ztráta zaměstnání na psychiku jedince. V teoretické části je charakterizována nezaměstnanost a s ní spojené pojmy. Je vysvětlen pojem trh práce a státní politika zaměstnanosti …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with unemployment and its social impacts and impacts on the human health of the individual. It consists of a theoretical and practical part. The aim of the bachelor's thesis is to find out what problems unemployment causes and what effect the loss of employment has on the psyche of the individual. In the theoretical part, unemployment and related concepts are characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Čestmír Jarý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROUPOVÁ, Petra. Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/