David Klasa

Diplomová práce

Výběr letounu pro nízkonákladového dopravce s využitím metod vícekriteriálního rozhodování

Choice of Airplane for Low-cost Carrier Using Methods of Multi-criteria Decision
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výběrem letounu pro nízkonákladového dopravce dle požadavků a současných trendů. V práci jsou požadavky dopravců popsány a jsou uvedeny vhodné varianty letounů. Nedílnou součástí je popis metod, které jsou využívány k rozhodovacím procesům a volba nejvhodnějšího z nich pro uvedený případ. Výsledkem práce je zhodnocení výběru a doporučení pro dopravce.
Abstract:
This master thesis deals with the choice of the airplane for low-cost carrier according to the requirements and current trends. In the thesis, the requirements are described and also suitable variants of aircrafts are mentioned. Integral part of this thesis is the description of methods which are used for the decision-making process and the choice of the most suitable one for this case. The result …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ivana Olivková
  • Oponent: Jiří Hořínka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava