Theses 

Účetní zachycení závazků podle ČÚS a jeho porovnání s úpravou v účetním systému IAS/IFRS – Bc. Václava Gabrielová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Václava Gabrielová

Bakalářská práce

Účetní zachycení závazků podle ČÚS a jeho porovnání s úpravou v účetním systému IAS/IFRS

Reporting of liabilities in accounting according Czech Accounting Standards and comparison to reporting of liabilities in the system of IAS/IFRS

Anotace: Cílem mé bakalářské práce je srovnání pravidel a postupů pro zachycení a vykazování závazků dle Českých účetních standardů (ČÚS) a dle postupů předepisovaných Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) a zjištění vlivu případných rozdílů mezi oběma systémy na ukazatele zadluženosti dané společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní principy Českých účetních standardů i Mezinárodních standardů finančního výkaznictví pro vymezení závazků v obou těchto systémech a jejich ocenění. Pro úplnost jsou také definovány ukazatele zadluženosti a způsob jejich výpočtu. V praktické části jsou aplikovány principy obou systémů při vykazování závazků u konkrétní společnosti a výpočet ukazatelů zadluženosti pro danou společnost. V závěru práce jsou oba způsoby vykazování závazků srovnány a je vyhodnocen jejich vliv na ukazatele zadluženosti.

Abstract: The goal of my bachelor thesis is a comparison of the rules and principles for reporting liabilities according to the Czech accounting standards and according to International Financial Reporting Standards and determining the influence on results based off the differences between both systems on Debt/Equity Ratios of the company. A description of the basic principles in reporting liabilities according to both Czech accounting standards and International Financial Reporting Standards and its value is a basis of the theory portion. The definition of Debt/Equity Ratios is also described in this part. In the application part the principles of both systems are applied to the reporting of liabilities of a concrete company and the Debt/Equity Ratios are calculated as well. At the end of the thesis both ways of reporting liabilities are compared and also its influence on the Debt/Equity Ratio is assessed.

Klíčová slova: České účetní standardy, ČÚS, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví, IAS, IFRS, závazky, rezervy, odložená daň, finanční nástroje, ukazatele zadluženosti, Czech Accounting standards, International Financial Reporting Standards, liabilities, reserves, deferred tax, financial instruments, Debt/Equity Ratios

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:12, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz