Tomáš Harach

Diplomová práce

Vynucené disfunkce managementu spalovacích motorů a jejich vliv na životní prostředí

Forced Dysfunction of Combustion Engines Management and their Impact on the Environment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou častých disfunkcí vznětových spalovacích motorů a jejich dopad na tvorbu jednotlivých emisních složek. Pro různé motorové jednotky jsou určeny nejčastější disfunkce, které jsou následně simulovány pomocí hardwarových nebo softwarových modifikací řídicích systémů motorů. Emisní analýzy během přítomnosti disfunkcí jsou realizovány na základě navrhnutého emisního …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of frequent dysfunctions of diesel combustion engines and their impact on the formation of individual emission components. For different engine units the most common dysfunctions are found, and then are simulated by hardware or software modifications of the engine control systems. Emission analyzes that are conducted in the presence of dysfunctions are performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Šimoník
  • Oponent: Tomáš Mrověc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava