Theses 

Činnost neziskové organizace Chance 4 Children a sociální marketing – Bc. Alena Spilková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alena Spilková

Bakalářská práce

Činnost neziskové organizace Chance 4 Children a sociální marketing

Activities of Non-profit Association Chance 4 Children and Cause Related Marketing

Anotace: Abstrakt Tématem bakalářské práce je analýza činnosti konkrétní neziskové organizace, její komunikace s veřejností a fungování sociálního marketingu mezi touto organizací a firmami, které s ní úspěšně spolupracují. Zaměřuji se především na zjištění toho, jak jsou o činnosti organizace informováni lidé v Kladenském regionu, kde je ohnisko její působnosti. Cílem práce je odhalení nedostatků v oblasti public relations a v celkové komunikaci organizace se svým okolím. V závěru práce jsou obsaženy výsledky šetření a návrh, jak zmírnit zjištěné nedostatky. Stěžejním bodem je představení a realizace projektu, který vznikl na základě zjištěných skutečností a který by měl neziskovou organizaci jejímu okolí více přiblížit, pomoci jí získat nové dárce či dobrovolníky a zároveň zviditelnit informační portál, který nabízí v rámci tohoto projektu spolupráci.

Abstract: Abstract The topic of this bachellors work is to analyze the activities of the real non-profit association, a public communication and social marketing activities between this association and companies that cooperate with it successfully. The focus is mainly on finding out how the organization communicates with the people in the Kladno region. The objective of this work is to detect deficiencies in public relations and communication of this association with its environment. In the conclusion are the results of the survey included a proposal how to eliminate the identified deficiencies. The key point is the introduction and implementation of the project, which was created on the basis of facts and should profit organization closer to its environment, to help her get a new sponsors or volunteers. It should also highlight the internet local newspage that offers in this project cooperation.

Klíčová slova: Klíčová slova Nezisková organizace, sociální marketing, dárcovství, veřejnost, public relations, komunikace, projekt, média Keywords Non-profit organization, Cause Related Marketing, philanthropy, public, communication, project, media

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz