Theses 

Suborganizace Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě – Adam HÁJEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adam HÁJEK

Diplomová práce

Suborganizace Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

Sub organizations of Directorate for Youth Education in Bohemia and Moravia

Anotace: Tématem této práce jsou suborganizace Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Konkrétně se jedná o Treuschar, Vzorné roje, ZZ-oddíly a Dobrovolnickou svatováclavskou rotu. Práce si klade za cíl přiblížit všechny aspekty jejich existence. Tedy zjistit příčiny a iniciátory vzniku těchto oddílů, společně s popisem organizační struktury a výcviku, který museli prodělat jejich příslušníci. Součástí textu je také kapitola zabývající se samotným Kuratoriem a jeho rolí ústřední organizace pro výchovu mládeže v Protektorátu Čechy a Morava. Stěžejní část vychází z pramenného základu, s jehož pomocí se podařilo objasnit hlavní cíle. Suborganizace Kuratoria jsou zde popsány ve všech vytyčených ohledech, z kterých například vyplývá společný jmenovatel tří z nich, a to Treuscharu, ZZ- oddílů a Dobrovolnické svatováclavské roty. Tímto jmenovatelem je osoba Eduarda Chalupy, který se podílel na jejich vzniku a chodu. Celkově se potom doba vzniku všech těchto jednotek datuje do roku 1944, z toho pro ně vyplynuly problémy spojené s blížícím se koncem války a neochotou obyvatelstva zapojit se do činnosti Kuratoria, jako proněmecké aktivistické organizace. U ZZ-oddílů byla potom samotná válečná situace příčinou jejich vzniku, neboť jejich posláním bylo odstraňování škod po spojeneckých náletech, jejichž intenzita právě na konci roku 1944 stoupala. Celkově vzato všechny tyto oddíly měly sdružovat jakousi elitu mládeže Kuratoria, která byla plně oddaná jeho propagandě v duchu nacistických myšlenek. Závěr textu tvoří kapitola věnovaná likvidaci Kuratoria, která obsahuje informace o soudním procesu s jeho hlavními představiteli u Národního soudu a o poválečných postizích, kterým museli čelit řadový členové Kuratoria.

Abstract: Sub organizations of Directorate for youth education in Bohemia and Moravia (DYEBM) are subject of this thesis. These are the Treuschar, Musterscharen, ZZ-Abteilungen and Freiwillige St. Wenzel-Sturm. I set a goal to describe all aspects of their existence. Which means to find out (determine) the causes and initiators of these units establishment, together with describing organizational structure and training, which all members had to go through. Chapter, which deals with DYEBM and his position as a central role organization for the education of youth in Bohemia and Moravia, is included in this paper. References were main source for this thesis. Thanks to my research I was capable to clarify the principal goals for my dissertation. Sub organizations of the Directorate for youth education are described with all regards, for example there are leads to Eduard Chalupa, who links (connects) Treuschar, ZZ-Abteilungen and Freiwillige St. Wenzel-Sturm. This person was involved in their beginnings and running. All those units were created (established) in 1944, so that created a problem. The war was coming to her end and local inhabitants weren't so happy to join DYEBM as an for (Nazi) German activist organization. War situation was the cause of formation ZZ-Abteilungen, because their mission was clear away damages after Allies air strikes, which quantity increased (went up) in those times. All units includes in DYEBM should unite some sort of youth elite, which should be devoted to his propaganda and Nazi idea. Final chapter deals with the end of DYEBM, so information about post war judgment by National court and punishment for ordinary members is included.

Klíčová slova: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Treuschar, Schar 240, vzorné roje, Dobrovolnická svatováclavská rota, ZZ-oddíly, MUDr. František Teuner, Eduard Chalupa, Protektorát Čechy a Morava, mládež

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=170856 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HÁJEK, Adam. Suborganizace Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz