Theses 

Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school. – Michaela MAŠATOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Michaela MAŠATOVÁ

Bachelor's thesis

Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.

Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.

Abstract: V bakalářské práci se zabývám vzájemnou spoluprácí mezi mateřskou a základní školou a to především na sloučených pracovištích. Věnuji se charakteristice vývojového období předškolního věku, školní připravenosti, školní zralosti a jejich oblastem, jejichž správný vývoj je nezbytný pro úspěšný školní začátek. Se vstupem do základní školy je spojena také adaptace dítěte na nové prostředí a tuto problematiku zmiňuji v teoretické části práce. Dále se věnuji konkrétním formám vzájemné spolupráce, snažím se je jednotlivě charakterizovat. Protože svou práci směřuji ke sloučeným pracovištím, uvádím také výchozí legislativní dokumenty, které jsou závazné pro mateřské a základní školy. V praktické části práce jsem uskutečnila dotazníkové šetření mezi pedagogy mateřských a základních škol. Opět jsem se zaměřila na vzájemnou spolupráci a porovnávala jsem názory pedagogů v této oblasti. V závěru praktické části vyhodnocuji získaná data.

Abstract: In this thesis I have aimed at reciprocal co-operation between nursery schools and primary schools, above all in consolidated workplaces. I have focused on characteristics of pre-school developmental period, school readiness and school maturity and their spheres, in particular. Their correct development is necessary for successful start of school attendance. The beginning of primary school attendance is also connected with children´s adaptation to new environment. Therefore, I also have focused on this issue in the theoretical part of the thesis. Furthermore, I have specialised in concrete forms of reciprocal co-operation and I have tried to characterise those severally. Since the thesis is focused on consolidated workplaces, I also have introduced certain essential legislative documents that are obligatory for both nursery and primary schools. In the practical part of the thesis I have presented nursery and primary school teachers with a questionaire. I have focused on reciprocal co-operation again and I have compared teachers´ opinions about this sphere. In the resume of the practical part I have evaluated acquired data.

Keywords: předškolní věk, spolupráce, sloučená pracoviště, školní připravenost, školní zralost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2012
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŠATOVÁ, Michaela. Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 06:17, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz