Theses 

Cenová strategie společnosti v souvislosti s udržitelným rozvojem v aktuálním konkurenčním prostředí – Ing. Eva Pašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Eva Pašková

Diplomová práce

Cenová strategie společnosti v souvislosti s udržitelným rozvojem v aktuálním konkurenčním prostředí

Company pricing strategy in relationship to suistainable development in the current competitive environment

Anotace: Práce se zabývá teoretickými principy cenotvorby a jejich následnou aplikací v reálném konkurenčním prostředí hotelu Ibis Malá Strana. Nejprve jsou popsány interní faktory, které mají na cenovotvorbu vliv a následně pak externí faktory. Podle důležitosti a rozsahu vlivu externích faktorů bude navržena pro hotel vhodná cenová strategie. Protože samotná cenová strategie již v konkurenčním prostředí k vytvoření konkurenční výhody nestačí, budou dále popsány principy prostředků, které prosazení cenové strategie podporují. Těmi je Řízení vztahů se zákazníky a Revenue management.

Abstract: The dissertation deals with theoretical principles of pricing and their following application in a real competitive environment of the Ibis Malá Strana hotel. The internal factors that influence pricing have been described first, external factors follow. A suitable price strategy will be outlined according to the importance and an external factors extent. Since the price strategy itself is not sufficient in a competitive environment for creating a competitive advantage anymore, the principles of means supporting a price strategy enforcement will be described next. These principles are Customer relationship management and Revenue management.

Klíčová slova: Cena / Price, Interní faktory / Internal factors, Náklady / Costs, Externí faktory /External factors, Typy trhů / Market types, Analýza konkurence / Competition analysis, Porterova analýza / Porter analysis, STEP analýza / STEP analysis Metody tvorby cen / Pricing methods, Nákladově orientované ceny / Cost-based pricing, Hodnotově orientovaná tvorba cen / Value-based pricing, Stanovení ceny podle konkurence / Competition-based pricing, Strategie přizpůsobování cen / Price-adjustment strategies, Změny cenových relací / Dynamic pricing Revenue Management, Řízení vztahů se zákazníky / Customer Relationship management, Segmentace / Segmentation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz